AKTUALIZACJA NORM DOTYCZĄCYCH HAZCOM ZAPROPONOWANYCH PRZEZ OSHA

Udostępnij:

Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Occupational Safety and Health Administration) proponuje aktualizację Standardów Komunikacji o Zagrożeniach (HazCom) w celu dostosowania ich do najnowszych zmian Globalnie Zharmonizowanego Systemu (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Standardy HazCom

W kierunku aktualizacji standardów HazCom?
Amerykańska Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) ogłosiła pod koniec maja, że we wrześniu odbędzie się przesłuchanie opinii publicznej na temat ich najnowszej propozycji dotyczącej HazCom.

W ubiegłym roku OSHA przedstawiła zawiadomienie o proponowanych przepisach (NPRM). Celem tego NPRM była aktualizacja Standardów Komunikacji o Zagrożeniach (HCS lub HazCom). Od pewnego czasu dyskutowano nad dostosowaniem HazCom do Globalnie Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania ONZ (GHS) i jego 7. rewizji (2017).

Zmiany wprowadzone przez niniejszy projekt rozporządzenia miałyby wpływ na klasyfikacje aerozoli, odczulonych materiałów wybuchowych i gazów łatwopalnych, w szczególności poprzez zaproponowanie nowych kategorii zagrożeń. Rozważane są również nowe przepisy dotyczące małych i bardzo małych pojemników w celu ułatwienia ich etykietowania, które jest stosunkowo skomplikowane, jak często podkreślały zainteresowane strony. Niektóre zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności mogłyby również zostać zaktualizowane, aby zapewnić użytkownikom jaśniejsze i bezpieczniejsze informacje.

Ponadto niniejszy wniosek dotyczy również transportu niebezpiecznych chemikaliów luzem i ich etykietowania w tym kontekście. Ma on również na celu umożliwienie producentom, importerom i pracodawcom nieujawniania stężeń substancji chemicznych w kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS) jako tajemnicy handlowej.

We wniosku poruszono również inne kwestie, które zostaną rozpatrzone podczas spotkania wyjaśniającego zaplanowanego na wrzesień 2021 r.

Wartość międzynarodowej harmonizacji klasyfikacji zagrożeń

Globalnie Zharmonizowany System (GHS) został ustanowiony na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Środowiska i Rozwoju w Rio w 1992 roku. Celem systemu było ujednolicenie systemów istniejących w różnych krajach i obszarach geograficznych.

Ponieważ poszczególne kraje mają różne podejścia do klasyfikacji i oznakowania zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne substancje lub mieszaniny chemiczne, produkty wprowadzane do obrotu na całym świecie mogą stanowić zagrożenie dla różnych uczestników łańcucha dostaw.

Oprócz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i użytkowników, przedsiębiorstwom łatwiej było mieć jedną normę, do której mogły się odwoływać.

W związku z tym w Unii Europejskiej przyjęto rozporządzenie CLP (Classification, Labelling, Packaging of Chemicals), którego celem jest egzekwowanie i przestrzeganie standardu GHS poprzez stopniowe zastępowanie starego prawodawstwa wspólnotowego. HazCom jest amerykańskim zastosowaniem tego systemu. W Kanadzie SIMDUT jest implementacją GHS.