Unijny program SCIP: krok w kierunku przejrzystości przepisów

Udostępnij:

Baza danych Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products) (SCIP) została ogłoszona wiosną 2018 r., ale pozostaje stosunkowo mało znana poza kręgami zgodności. Wciąż istnieje wiele niepewności dotyczących bazy danych i dyrektywy, która nakazała jej utworzenie, czyli dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (RDW) Unii Europejskiej (UE). Ta niepewność jest w pewnym sensie ironiczna, biorąc pod uwagę, że baza danych stanowi znaczący krok w kierunku zwiększenia przejrzystości w zakresie zgodności z przepisami.

SCIP i rozporządzenie UE

Łatwo jest myśleć o bazie danych SCIP jako o regulacji samej w sobie, jednak została ona wprowadzona w 2018 r. na mocy zmienionej dyrektywy ramowej UE. Firmy zajmujące się produkcją, importem lub dystrybucją na terenie UE są prawnie zobowiązane do zgłaszania danych do bazy SCIP do 5 stycznia 2021 roku. Egzekwowanie tych wymogów ma być w dużej mierze realizowane w ramach unijnego rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku (MSR). UE zasygnalizowała transformację cyfrową w odniesieniu do swoich przepisów, w tym sposobu ich egzekwowania. W pakiecie naprawczym COVID-19 o wartości 750 mld euro określono, że co najmniej 20 procent środków musi zostać wykorzystanych na promowanie wdrażania technologii w całej UE. Więcej środków przeznaczono na stabilność przemysłową, zrównoważony rozwój i egzekwowanie przepisów.

Celem bazy danych jest zapewnienie dostępu do informacji o wyrobach zawierających substancje SVHC przez cały cykl życia produktów i materiałów. Od lutego 2021 r. podmioty gospodarcze zajmujące się odpadami, organizacje pozarządowe i konsumenci będą mogli korzystać z ogólnodostępnego portalu do przeszukiwania bazy danych. Firmy, które nie będą przestrzegać przepisów, będą narażone na szkody operacyjne i finansowe, takie jak wycofanie produktu z rynku lub wysokie grzywny, natomiast przejrzystość, jaką zapewnia ta funkcja, może spowodować utratę reputacji. Zgodność z przepisami może nie być balsamem łagodzącym to ryzyko, ponieważ marki z dużą liczbą SVHC w swoich łańcuchach dostaw, mimo że są zgodne z rozporządzeniem, mogą być niekorzystnie postrzegane przez konsumentów lub grupy interesów.

Wycofanie szkodliwych substancji jest głównym celem kilku regulacji unijnych. Zostały one ukierunkowane na wykorzystanie jednej metody oceny, określonej w unijnej strategii zrównoważonego rozwoju chemicznego. Strategia ta jest częścią Zielonego Ładu UE, kompleksowego zobowiązania do wyeliminowania emisji netto gazów cieplarnianych do 2050 roku. Proponuje ona nową metodę identyfikacji substancji SVHC, wzmocnienie egzekwowania przepisów oraz promuje odchodzenie od materiałów niebezpiecznych.


Myślisz, że masz wymagania dotyczące bazy danych SCIP? Odwiedź Centrum Rejestracji Baz Danych SCIP, gdzie znajdziesz narzędzia do pobrania, wyczerpujące FAQ oraz bezpłatną usługę składania wniosków dla kwalifikujących się firm.

Odwiedź Centrum Rejestracji Baz Danych SCIP


Przepisy za kurtyną

Publiczny charakter bazy danych SCIP stanowi odejście od tradycyjnego egzekwowania przepisów, w którym agencje często współpracują z firmami nieprzestrzegającymi przepisów w celu znalezienia alternatyw dla substancji objętych ograniczeniami w łańcuchu dostaw. Podejście to, choć skuteczne, często utrudniało ustalenie, kiedy doszło do naruszeń i kto je popełnił. Baza danych z możliwością wyszukiwania może być dla firm motywacją do stopniowego wycofywania SVHC z produkcji w celu uniknięcia kontroli.

Zmiana ta może być odpowiedzią na rosnącą uwagę opinii publicznej na zmiany klimatu, gospodarkę odpadami i nieodpowiedzialność przedsiębiorstw. W 2019 roku Partia Zielonych pobiła oczekiwania i stała się czwartą co do wielkości partią, zyskując wpływową rolę w podzielonym Parlamencie Europejskim. Utorowało to drogę do powstania wspomnianego Zielonego Ładu i kolejnych aktów prawnych.

Wpływ ten można również dostrzec w niezłomnym uporze Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i Komisji Europejskiej, aby wdrożyć bazę danych SCIP pomimo globalnej pandemii i sprzeciwu branży.

Wspólne dane regulacyjne

Baza danych SCIP nie jest jedyną istotną zmianą w unijnym krajobrazie regulacyjnym, ponieważ w 2021 r. wejdzie w życie unijne rozporządzenie w sprawie systemu nadzoru rynku. Przepisy te harmonizują procesy egzekwowania prawa w państwach członkowskich i ustanawiają nowe procesy, narzędzia i szkolenia w celu poprawy współpracy i działań w całej UE.

Dotychczas, mimo że wymogi dotyczące dostępu do rynku UE były jednolite, egzekwowanie przepisów mogło się różnić w zależności od tego, gdzie doszło do naruszenia przepisów. Niniejsze rozporządzenie wprowadza większą jednolitość, co prawdopodobnie przełoży się na surowsze kary i bardziej zdecydowane egzekwowanie przepisów.

Jak składanie raportów SCIP pomaga Twojej firmie

Tak jak baza danych SCIP sprawia, że niezgodność z przepisami można wyszukać i jest ona szkodliwa, tak teraz zgodność z przepisami będzie widoczna i dająca uprawnienia. Przyjęcie odpowiedzialnych praktyk biznesowych, takich jak otwarte ujawnianie informacji czy zrównoważone podejście do środowiska naturalnego, wzmocni wizerunek marki.

Firmy na całym świecie przesuwają swoją uwagę marketingową w kierunku zmiany wizerunku jako podmiotów zarządzających środowiskiem. Wymagane prawem zgłoszenie SCIP stanie się papierkiem lakmusowym, który pozwoli oddzielić firmy ekologiczne od chciwych.

Jak Assent może pomóc

Baza danych SCIP wymaga złożonych zestawów danych dla każdego artykułu zawierającego substancje SVHC powyżej progu, co stanowi znaczne obciążenie dla firm. Assent oferuje oparte na chmurze rozwiązanie typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), które zarządza wymogami SCIP od momentu zebrania danych do ich ostatecznego złożenia. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.