Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej to dokumenty, które są wydawane przez producentów substancji chemicznych, gdy są one klasyfikowane jako niebezpieczne. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 1907/2008 (znane również jako REACH) nakłada obowiązek wydawania kart charakterystyki i przekazywania ich wszystkim użytkownikom i dystrybutorom substancji chemicznych. Rozporządzenie określa, kiedy i jakie karty charakterystyki powinny być sporządzane. Karty charakterystyki nie obejmują wszystkich substancji chemicznych. Dotyczą one tylko substancji niebezpiecznych. Dla substancji innych niż niebezpieczne karty charakterystyki nie muszą być wystawiane przez producenta, a użytkownicy nie mogą być do tego zobowiązani.

Dla kogo ważne są karty charakterystyki?

Każdy z nas używa substancji chemicznych. Codziennie stykamy się z substancjami niebezpiecznymi, takimi jak środki dezynfekujące. W przypadku substancji niebezpiecznych, które są używane do celów domowych, producent musi umieścić na etykiecie wszystkie informacje niezbędne do bezpiecznego stosowania. Nie jest wymagane, aby karta charakterystyki była sprzedawana razem z produktem.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy niebezpieczne substancje są stosowane w przedsiębiorstwach, niezależnie od tego, czy substancja jest kupowana na własny użytek, np. do czyszczenia lub do celów produkcyjnych. Producent "chemikaliów", wraz ze sprzedawaną substancją, jest zobowiązany do przekazania karty charakterystyki. Użytkownikiem substancji jest firma, która kupuje i wykorzystuje substancję. Jednak to producent musi przekazać użytkownikowi kartę charakterystyki. Co to oznacza w praktyce?

Istnieją dwa możliwe podejścia do kart charakterystyki:

 • - Substancja niebezpieczna używana jako surowiec do produkcji wyrobu
 • - Substancja niebezpieczna to szkodliwy czynnik, który jest obecny w miejscu pracy pracownika firmy.

Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej - dowiedz się więcej na consultchem.pl 

Użycie substancji niebezpiecznej jako surowca w procesie produkcji

Producent wyrobów gotowych musi wziąć pod uwagę skład chemiczny każdej substancji, która jest używana do produkcji wyrobu. Dyrektywy nowego podejścia (2009/48/WE), dyrektywa RoHS 2 (2011)/65/WE oraz dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych 93/42/EWG) zawierają wyraźne zakazy stosowania niektórych substancji w zabawkach, sprzęcie elektronicznym i elektrycznym oraz wyrobach medycznych. Należą do nich między innymi ftalany, metale ciężkie, takie jak rtęć i kadm, a także PBB (polibromowane trifenyle). Producenci zabawek i innych urządzeń, oprócz zakazów stosowania niektórych substancji, muszą umieścić na swoich produktach lub w dokumentacji wykaz wszelkich związków uczulających. Karty charakterystyki substancji użytych do produkcji wyrobu mogą pomóc w ustaleniu, czy w wyrobie znajduje się zastrzeżony związek. Karty charakterystyki są niezbędne do oznakowania CE produktów podlegających dyrektywom europejskim.

Substancja niebezpieczna: Czynnik szkodliwy w miejscu pracy, pracownika, przedsiębiorstwa

Pracodawca, którego pracownicy stosują w miejscu pracy substancje niebezpieczne, to drugi przypadek, który należy rozważyć. Kodeks pracy wymaga, aby taki pracodawca prowadził wykaz wszystkich substancji niebezpiecznych w zakładzie pracy. Musi on również poinformować pracowników o bezpiecznym stosowaniu i zapewnić im ochronę, jeśli to konieczne, poprzez ustalenie warunków pracy. Karty charakterystyki informują pracodawcę o tym, jakie zabezpieczenia należy zapewnić. Istnieją również instrukcje dotyczące postępowania w razie wypadku (np. rozlania substancji niebezpiecznych), przedostania się substancji do środowiska oraz magazynowania i transportu. Szczególnie ważna jest kwestia magazynowania w przypadku substancji łatwopalnych lub wybuchowych. Niewłaściwe przechowywanie może prowadzić do pożaru i wybuchu. Pracodawca, który chce wywiązać się ze swoich obowiązków powinien:

 • - Przygotować aktualne karty charakterystyki dla wszystkich substancji niebezpiecznych stosowanych w zakładzie.
 • - Upewnić się, że pracownicy zapoznali się z kartami charakterystyki i kazać im je podpisać.
 • - Dostarczyć, jeśli to konieczne, instrukcje dotyczące postępowania z substancją, jak również wszelkie środki ochrony indywidualnej lub zbiorowej wymagane do bezpiecznego przechowywania i stosowania substancji.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej

Karta charakterystyki - co zawiera?

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej musi zawierać treść zgodną z rozporządzeniem REACH. Powinna być aktualizowana w przypadku zmian w składzie substancji niebezpiecznych, zmian w przepisach dotyczących "chemii" lub zmian w wiedzy naukowej, które mogą mieć wpływ na ocenę bezpieczeństwa. Następujące informacje muszą być zawarte w karcie charakterystyki:

 • - Identyfikacja substancji/preparatu;
 • - Identyfikacja przedsiębiorstwa
 • - Identyfikacja zagrożeń
 • - Skład/informacja o składnikach;
 • - Pierwsza pomoc
 • - Środki gaśnicze;
 • - Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska
 • - Postępowanie z substancją i jej magazynowanie
 • - Ochrona osobista/kontrola narażenia
 • - Właściwości fizyczne i chemiczne
 • - Stabilność i reaktywność
 • - Informacje toksykologiczne
 • - Informacje o środowisku
 • - Informacje o przetwarzaniu i transporcie odpadów
 • - Informacje dotyczące kwestii regulacyjnych
 • - Inne informacje.

Na co powinienem zwrócić uwagę przy zakupie substancji niebezpiecznej?

Przed zakupem substancji chemicznej należy uzyskać od dystrybutora lub producenta kartę charakterystyki. Karta charakterystyki powinna być bezpłatnie dołączona do substancji.

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej musi być aktualna. Oznacza to, że powinna zostać zaktualizowana lub wydana nie wcześniej niż w maju 2010 roku. Wynika to z faktu, że rozporządzenie REACH zmieniło wygląd kart.

Karty charakterystyki muszą zawierać informacje wymienione w poprzednim punkcie.

Każda z tych informacji powinna być wystarczająca, aby wzbudzić podejrzenia co do wiarygodności karty wśród użytkowników substancji.